E‑DENTICO 4(38)/2012

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160317120630

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – BADANIE
 
8
Felietonik diagnostyczny
lek. med. Ignacy Baumberg


10
Ocena przydatności wywiadu lekarskiegow formie ankietowej – badania własne
The evaluation of a survey-based medical interview – own research
lek. med. Ignacy Baumberg, dr n. med. Tomasz Maria Kercz

Streszczenie: W celu oceny przydatności ankietowej formy wywiadu lekarskiego przeprowadzono porównanie pytań zaproponowanych przez lekarzy z treścią pytań zawartych w ankiecie wywiadu lekarskiego. Lekarze mieli pozyskać znaczące informacje o stanie zdrowia pacjenta. Badanych podzielono na dwie 50-osobowe grupy. Grupę I stanowili lekarze stomatolodzy, którzy w swojej codziennej praktyce stosują ankietową formę wywiadu lekarskiego, natomiast w grupie II znaleźli się lekarze pozyskujący informacje na temat stanu zdrowia pacjenta w trakcie wywiadu lekarskiego w formie bezpośredniej rozmowy z pacjentem. Poddając analizie uzyskane wyniki badań, w obu grupach lekarzy stwierdzono brak niektórych ważnych dla oceny stanu zdrowia pacjenta pytań. Grupa lekarzy stosujących w codziennej praktyce ankietową formę zbierania wywiadu zadawała więcej pytań umożliwiających pozyskanie istotnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Średnia liczba pytań w obu grupach była znacząco – nawet kilkukrotnie – niższa niż liczba pytań zawartych w ankiecie wywiadu chorobowego.
 
 
18
Zewnątrzustne i wewnątrzustne badanie przedmiotowe pacjenta
Extraoral and intraoral physical examination of patients
dr n. med. Aleksander Przygoński, lek. dent. Aneta Grochowina

Streszczenie: Nowoczesna medycyna oferuje pacjentom doskonałe narzędzia diagnostyczne, metody terapeutyczne, skuteczne leki, ale zanim zostanie rozpoczęty proces leczniczy należy postawić trafną diagnozę. Każdy lekarz stomatolog musi posiadać wiedzę, jak przeprowadzić badanie zewnątrzustne i wewnątrzustne pacjenta. W artykule omówione zostały kluczowe zagadnienia dotyczące badania podmiotowego, jakie powinno być rutynowo przeprowadzane w gabinecie stomatologicznym. Opisano elementy badania zewnątrzustnego, a następnie wewnątrzustnego, wymieniając sytuacje i schorzenia, na które lekarze powinni zwrócić szczególną uwagę podczas badania pacjenta w gabinecie stomatologicznym.
 

30
Ocena wiedzy i umiejętności studentów IV i V roku stomatologii w zakresie rentgenodiagnostyki – badania własne
Evaluating the skills and knowledge of roentgenodiagnostics among 4th- and 5th-year students of dentistry
lek. dent. Aneta Grochowina, dr n. med. Tomasz Maria Kercz

Streszczenie: W celu zbadania poziomu opieki stomatologicznej w naszym kraju autorzy artykułu przygotowali i opublikowali na początku bieżącego roku ankietę internetową dotyczącą satysfakcji pacjentów stomatologicznych. Z otrzymanych kilkuset odpowiedzi wynika, że w większości gabinetów stomatologicznych prowadzone są jedynie doraźne interwencje bez uprzedniej prawidłowej diagnostyki. Aby uświadomić studentom stomatologii, jak ważne jest rzetelne badanie pacjenta oraz zachęcić przyszłych lekarzy do rutynowego korzystania z rentgenodiagnostyki, autorzy zorganizowali szkolenie, na którym oprócz wykładu dotyczącego nowoczesnych technik obrazowania, przeprowadzili test, podczas którego studenci dokonali analizy dwu- i trójwymiarowych badań RTG. W artykule przedstawiono wyniki uzyskane przez studentów w teścir przeprowadzonym oodczas szkolenia. Dowodzą one, że analiza przedłożonych do oceny obrazów – zarówno dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych – nastręcza studentom wiele trudności, a w konsekwencji może prowadzić do postawienia błędnej diagnozy. Warto zauważyć, że analizując badania CBCT, uczestnicy popełniali mniej błędów niż podczas analizy OPG.
 

42
Zastosowanie elektromiografii w diagnostycei leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia – określenie wartości fizjologicznych mięśni żwaczy i skroniowych
The application of electromyography in the diagnostics and treatment of temporomandibular disorders – determining the physiological values of masseter and temporal muscles
lek. dent. Andrzej Dyduch, prof. dr hab. n. med. Stefan Baron, lek. dent. Jakub Krzemień, lek. dent. Jakub Munk, lek. dent. Thomas Proba

Streszczenie: Postęp cywilizacyjny i różnego rodzaju napięcia psychoemocjonalne uwidaczniają się w układzie ruchowym narządu żucia (urnż) poprzez zastępcze czynności parafunkcjonalne, które skutkują niekontrolowanym wzrostem napięcia mięśni żwaczowych i i powikłaniami z tym związanymi. W trakcie diagnostyki i kontroli leczenia dysfunkcji urnż istotna staje się ocena napięcia najsilniejszych mięśni żwaczowych. Celem pracy było wyznaczenie fizjologicznych wartości skurczu mięśni żwaczy i skroniowych podczas maksymalnego zwarcia zębów przy pomocy urządzenia BioEMG III. Do badań zakwalifikowano 20 osób, u których w wywiadzie i badaniu czynnościowym nie wykazano żadnych zaburzeń ze strony układu ruchu narządu żucia. W otrzymanych wynikach określono średnią aktywność elektryczną badanych mięśni podczas zwarcia zębów w granicach 83,9 μV dla mięśni skroniowych i 94,1 μV dla mięśni żwaczy. Wykazano również, iż mięśnie skroniowe i żwacze po stronie prawej i lewej u poszczególnych pacjentów kurczą się niesymetrycznie.
 

PRAKTYKA


52
Porównanie opracowania zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą różnych systemów instrumentów niklowo-tytanowych – badanie in vitro
Comparing the preparation of curved root canals with the use of various nickel and titanium tools – an in vitro experiment
dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, dr hab. n. med. Jerzy Krupiński, prof. nadzw., dr inż. Janusz Opiła

Streszczenie: Celem pracy było porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi Mtwo i ProTaper z narzędziami recyprokalnymi WaveOne i Reciproc. W badaniu opracowano kanały w 100 bloczkach treningowych (n = 20). Kanały opracowano do rozmiaru 25 wg ISO, stosując techniki single-length (narzędziami Mtwo), crown-down (narzędziami Mtwo i ProTaper) oraz technikę pojedynczego narzędzia według Yareda (narzędziami WaveOne i Reciproc). Zdjęcia bloczków nałożono na siebie przy pomocy programu GIMP-2.6, a powstałe w ten sposób obrazy przeanalizowano, stosując oprogramowanie komputerowe ImageJ 1,45s. W każdej badanej grupie wystąpiła różnej wielkości zmiana kąta krzywizny oraz transportacja. W kanałach opracowanych narzędziami ProTaper stwierdzono największą zmianę kąta krzywizny, długości roboczej, transportację oraz rozkalibrowanie 45% otworów wierzchołkowych. Kanały opracowane narzędziami Mtwo techniką crown-down autorską sekwencją instrumentów charakteryzowały się najlepiej zachowaną pierwotną osią kanału. Nowe narzędzia recyprokalne Reciproc umożliwiły uzyskanie zbliżonych wyników do narzędzi Mtwo.
 

66
Rehabilitacja protetyczna pacjenta z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – opis przypadku
Prosthodontic rehabilitation of a patient with a complete cleft of the primary and secondary palate – case report
lek. dent. Katarzyna Calik, dr n. med. Grzegorz Chmiel, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw.

Streszczenie: Znaczne ubytki podłoża protetycznego w obrębie wyrostka zębodołowego oraz podniebienia występujące u pacjentów z rozszczepem stanowią utrudnienie w przeprowadzeniu prawidłowej rehabilitacji protetycznej. Celem pracy jest przedstawienie rehabilitacji protetycznej 79-letniego pacjenta. W rozpoznaniu stwierdzono całkowity rozszczep wargi górnej, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego oraz bezzębie w szczęce. W żuchwie stwierdzono obecność zęba 38. Leczenie polegało na wykonaniu protezy całkowitej akrylowej górnej i częściowej akrylowej dolnej. Protezę górną zmodyfikowano poprzez wykonanie obturatora w miejscu brakujących tkanek w podniebieniu oraz dotylne przedłużenie płyty protezy miękkim materiałem w celu odtworzenia ubytku podniebienia miękkiego. Modyfikacja płyty protezy na podłożu podniebienia twardego i miękkiego umożliwiła odtworzenie funkcji połykania i mowy, zapobiegając przedostawaniu się pokarmu do jamy nosowej i zatok szczękowych i przywracając utraconą funkcję podniebienia miękkiego. Jedynie wnikliwa analiza podłoża protetycznego oraz indywidualne planowanie leczenia protetycznego może przynieść satysfakcjonujący efekt rehabilitacji u pacjentów z tego typu wadami rozwojowymi.
 

72
Ruchoma proteza częściowa: zblokowany przód z precyzyjnym, sferycznym zaczepem połączonym bez spawania
Removable partial denture: blocked anterior part with precise spherical attachment united without welding
lek. dent. Giacomo Storni, lek. dent. Luca Venuti, tech. dent. Claudio Lenzarini

Streszczenie: Niniejszy artykuł to opis przypadku, ilustrujący możliwości oraz techniczne i funkcjonalne aspekty leczenia protetycznego przy pomocy protez kombinowanych.
 

80
Obraz kliniczny i radiologiczny zębów nadliczbowych – problem wielodyscyplinarny
Clinical and radiological image of supernumerary teeth – a multidisciplinary problem
dr n. med. Bogusława Manowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski, lek. dent. Michał Służalec, dr n. med. Małgorzata Broniarek

Streszczenie: W praktyce klinicznej często obserwuje się występowanie zębów nadliczbowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadki występowania zębów nadliczbowych obserwowanych u pacjentów w wieku rozwojowym. Przybliżono problem istnienia zębów nadliczbowych oraz związanych z nimi trudności diagnostycznych i terapeutycznych. Wczesne rozpoznanie i skojarzone postępowanie lecznicze może zapobiec powikłaniom będącym następstwem nadliczbowości zębów. Zagadnienie zilustrowano przypadkami klinicznymi pacjentów leczonych w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.
 

88
Odległe skutki przebytych urazów zębów u dzieci
Long-term complications of dental trauma in children
dr hab. n. med. Mansur Rahnama, prof. nadzw., dr hab. n. med. Anna Szyszkowska, prof. nadzw., dr n. med. Urszula Orzędała-Koszel, lek. dent. Anna Weiss

Streszczenie: Uraz okolicy uzębionej szczęk może powodować następstwa natychmiastowe, a także odległe, ujawniające się nawet po wielu latach. Skutki spowodowane urazem mogą być różne i zależą od siły urazu, rodzaju, kierunku, miejsca oraz stanu rozwoju uzębienia. Największy odsetek doznawanych urazów w wieku rozwojowym dotyczy uzębienia mlecznego u dzieci 2–3-letnich, natomiast w uzębieniu stałym – dzieci w wieku 9–10 lat. Okolicą, która najczęściej podlega urazom jest przedni odcinek uzębionego wyrostka szczęki. Uszkodzenie pourazowe może dotyczyć zębów wyrzniętych, zawiązków zębów oraz wyrostka zębodołowego.
 

98
Stan zębów i stomatologiczne potrzeby lecznicze według kryteriów WHO oraz ISDAS u dzieci 12-letnich z województwa zachodniopomorskiego
Teeth condition and therapeutic needs according to WHO and ICDAS criteria in case of 12-year-old children from West Pomeranian Voivodeship
dr n. med. Monika Szmidt, dr n. med. Justyna Pol, dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Streszczenie: Celem pracy była ocena stanu zębów 12-letnich dzieci z województwa zachodniopomorskiego. Badanie przeprowadzono w ramach badań
epidemiologicznych narządu żucia dzieci 12-letnich, prowadzonych w wybranych regionach kraju w 2010 r. Zbadano uzębienie 180 dzieci 12-letnich obojga płci (100 ze środowiska miejskiego i 80 ze środowiska wiejskiego). Stan zębów oceniono według kryteriów WHO oraz za pomocą wskaźnika ICDAS. Wyniki badań wykazały frekwencję próchnicy na poziomie 67,37%. 5,26% zębów stałych w tej grupie wiekowej statystycznie częściej wymagało wypełnienia na jednej powierzchni w porównaniu z koniecznością wypełnienia na dwóch powierzchniach. Stwierdzono, że dzieci z terenów wiejskich wymagają lepszej opieki dentystycznej, a ich rodzice i opiekunowie zwiększenia świadomości prozdrowotnej. Zły stan zębów dzieci 12-letnich z województwa zachodniopomorskiego wskazuje na potrzebę intensyfikacji profilaktyki i opieki stomatologicznej w tej grupie wiekowej.
 

EDUKACJA


112
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 4/12
 

116
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


118
Polecane szkolenia


124
Znalezione w sieci


PERYSKOP


126
Osiąść na laurach oznaczałoby stagnację
Wywiad z Małgorzatą Kobierską


128
Zastosowanie hipnozy w stomatologii
Mariusz Oboda, Justyna Pająk

W bieżącym numerze „e-Dentico” postanowiliśmy podjąć temat, który – ku naszemu zaskoczeniu – budzi wciąż bardzo duże kontrowersje wśród polskich lekarzy. Jest nim zagadnienie zastosowania hipnozy w stomatologii. W innych krajach techniki relaksacji pacjenta oparte na hipnozie stają się z roku na rok coraz bardziej popularne: w Niemczech praktykuje je już ponad 1000 lekarzy dentystów, a w USA założenie wypełnienia przy użyciu hipnozy zamiast znieczulenia może kosztować nawet 10 razy więcej niż standardowa procedura. Jednak w Polsce lekarze podchodzą do tego typu kwestii z dużą dozą nieufności – hipnoza kojarzy im się bądź z brakiem skuteczności i naciąganiem pacjenta, bądź ze swoistą szarlatanerią rodem z areny cyrkowej. Czas obalić mity i przestać deprecjonować istniejące od zawsze naturalne ludzkie zdolności zarówno do kontrolowania swojego ciała, jak i do zwiększania tej autokontroli pod wpływem innych. Warto spojrzeć obiektywnym, wolnym od uprzedzeń okiem na możliwości, jakie dla praktykującego lekarza niesie poznanie zagadnień związanych z hipnozą na drodze jego osobistego rozwoju oraz zgłębić korzyści, jakie odniesie z tego pacjent.
 

PORADNIA


134
Trendy


136
Polecane produkty


DOTYK HISTORII


138
Z Kącika archiwisty - Od tabliczki do tableta: pogadanka
Marcin Otto


PO GODZINACH


142
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl