E‑DENTICO 3(27)/2010

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160914150225

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – STOMATOLOG W ZAGROŻENIU
 

8
Stomatolog w zagrożeniu. Największe zagrożenia w stomatologii. Część I
Dental practitioners under threat. The greatest threats in dentistry. Part I
dr n med. Marek Bladowski

Streszczenie: Artykuł przedstawia negatywne zagrożenia natury psychologicznej i fizjologicznej, jakie zwykle dotyczą w mniejszym lub większym stopniu pracujących czynnie lekarzy stomatologów. Największym z nich jest wszechobecny stres i wszystkie jego konsekwencje oraz następstwa takie jak pracoholizm, syndrom chronicznego zmęczenia, zespół wypalenia zawodowego oraz depresja prowadząca często do śmierci samobójczej.

20
Analiza form agresji pacjentów wobec personelu medycznego
The analysis of patient aggression forms towards medical personnel
lek. stom. Monika Skirzyńska-Podgórska, dr hab. n. med. Marek Bulsa

Streszczenie: Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawiono przegląd różnorodnych czynników sprzyjających agresji pacjentów, a także form jakie ona przybiera. Obecność tego zagadnienia w literaturze polskiej jest marginalna. Podkreślono, ze czynniki stresogenne są jednym z zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza stomatologa. Artykuł koncentruje się na problemie agresji uwzględniając środowisko lekarskie. Przeanalizowano wybrane badania dotyczące personelu medycznego w warunkach polskiej służby zdrowia. Podjęto próbę przedstawienia definicji tego zjawiska i przyczyn. Ponadto zwrócono uwagę na aspekt komunikacji między lekarzem a pacjentem oraz próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie czy można zapobiegać formom agresji.


32
Narastanie symptomów wypalenia zawodowego w środowisku stomatologów w Polsce w latach 2001-2010 – badania sondażowe
The increase of burnout symptoms among dentists in Poland between 2001 and 2010 – a survey
dr n. med. Tadeusz Grygiel, dr n. hum. Lilianna Wdowiak, prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Streszczenie: Badania sondażowe dotyczące symptomów wypalenia związanego z wykonywaniem zawodu dentysty wykazały, iż obecnie problem ten zwiększył się w środowisku stomatologicznym w porównaniu z rokiem 2001. Objawy stresu związanego z pracą zawodową prezentowała co piąta osoba spośród ankietowanych. Zjawisko to wymaga dalszych, bardziej wnikliwych badań. Istnieje konieczność uświadomienia środowisku stomatologicznemu, iż lekceważenie objawów wypalenia zawodowego może doprowadzić do groźnych konsekwencji.


AUTORYTETY


44
Toksyna, która leczy. Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia
A healing toxin The application of botulinum toxin in the treatment of temporomandibular disorders
prof. dr hab. n. med. Stefan Baron, lek. dent. Jakub Krzemień, lek. dent. Aleksander Baron, lek. dent. Aleksandra Adamczyk

Streszczenie: Preparaty toksyny botulinowej od lat stosowane są z dobrym skutkiem w wielu dziedzinach medycyny. Liczne doniesienia potwierdzają skuteczność toksyny w leczeniu różnych dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Istnieje potrzeba dalszych badań klinicznych w celu opracowania najbardziej efektywnego i bezpiecznego schematu jej zastosowania.


54
Przemieszczenie zęba stałego na skutek przebytego urazu
Trauma-induced dislocation of a permanent tooth
dr hab. n. med. Anna Janas, lek. stom. Anna Maria Szyperska, prof. dr hab. Grażyna Grzesiak-Janas

Streszczenie: W pracy przedstawiono opis przypadku 13-letniego chłopca, u którego – na skutek upadku 4 lata wcześniej – nastąpiło całkowite zwichnięcie zęba 12 i jego przemieszczenie w głąb zębodołu.


60
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej w przebiegu radio- i chemioterapii – przegląd piśmiennictwa i przypadki kliniczne
Radiotherapy and chemotherapy induced oral mucositis – the review of literature and clinical cases
dr n. med. Małgorzata Kiernicka, lek. dent. Katarzyna Olszewska, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie: Występowanie zmian zapalnych jamy ustnej u chorych poddanych radio- lub chemioterapii jest częstym objawem niepożądanym leczenia przeciwnowotworowego. Powikłanie to obniża jakość życia pacjentów i zaburza leczenie choroby podstawowej. Zaawansowane stany zapalne prowadzą nie tylko do utrudnienia przyjmowania pokarmów, ale także do powikłań ogólnoustrojowych, jak bakteriemia czy posocznica, dlatego tak ważnym wyzwaniem jest wczesne zapobieganie ich wystąpieniu. Błona śluzowa jamy ustnej, z powodu bardzo szybko odbywających się procesów proliferacyjnych, jest tkanką szczególnie narażoną na cytotoksyczne działanie leków przeciwnowotworowych. Neutropenia w następstwie prowadzonej chemioterapii, a także toksyczne działanie samych cytostatyków powoduje uszkodzenie błony śluzowej, co predysponuje do rozwoju zmian zapalnych w jamie ustnej. Celem pracy jest analiza poglądów na temat etiologii i patofizjologii, czynników ryzyka i obrazu klinicznego mucositis w przebiegu radio i chemioterapii.


PRAKTYKA


72
Hiperdoncja – opis przypadku i leczenia chirurgiczno-ortodontycznego 14-letniej pacjentki
Hyperdontia – case report of a surgical and orthodontic treatment of a 14-year-old patient
lek. dent. Joanna Korzelik-Kędzierska

Streszczenie: Hiperdoncja jest to zaburzenie rozwojowe polegające na zwiększeniu liczby zębów. Mogą to być zęby o prawidłowej, charakterystycznej dla danej grupy zębów budowie, wówczas nazywamy je zębami dodatkowymi (dentes suplementarii), lub mogą mieć one nieprawidłową budowę – są to zęby nadliczbowe (dentes supranumerarii). Najczęściej występującymi zębami nadliczbowymi są siekacze szczęki. Uważa się, że nadliczbowość zawiązków zębowych powstaje wskutek nadczynności wytwórczej listewek zębowych. Zęby nadliczbowe mogą wyrzynać się samoistnie lub pozostawać w kości, niejednokrotnie opóźniając lub uniemożliwiając wyrzynanie pozostałych zębów. Pojawienie się zębów nadliczbowych może powodować rotacje, stłoczenia, przemieszczenia zębów, resorpcje korzeni i powstawanie torbieli.


80
Jednoseansowe leczenie zębów z zakażonymi kanałami korzeniowymi z zastosowaniem ozonu – obserwacje własne
Single-session treatment of teeth with infected root canals with the application of ozone – authors’ observations
dr n. med. Krystyna Pietrzycka, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: Wprowadzenie: W dostępnym piśmiennictwie pojawiają się prace potwierdzające skuteczność leczenia zakażonych kanałów korzeniowych na jednej wizycie. W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia jednowizytowego pojawiły się na rynku urządzenia wykorzystujące ozon w celu eliminacji mikroorganizmów z systemu kanałowego. Utleniające działanie ozonu dotyczy nie tylko bakterii, ale również grzybów i wirusów. Z tych też powodów w opinii wielu badaczy ozon mógłby być z powodzeniem stosowany jako środek wyjaławiający nie tylko jamę zęba, ale także kanaliki zębinowe podczas antyseptycznego leczenia. Ze względu na antyseptyczne działanie ozonu leczenie zakażonych kanałów korzeniowych mogłoby być ograniczone do jednej wizyty, na której po mechaniczno-chemicznym opracowaniu kanału i zastosowaniu ozonoterapii można wypełnić kanał na stałe.
Cel pracy: Kliniczna ocena leczenia zakażonych kanałów korzeni zębów na jednej wizycie z zastosowaniem ozonoterapii.
Podsumowanie: Wyniki badań kontrolnych wykonanych po okresie 6 i 12 miesięcy pokazały znaczne zmniejszenie zmian okołowierzchołkowych, a nawet ich całkowite


94
Postępowanie niechirurgiczne u pacjentów z zapaleniami przyzębia
Non-surgical proceedings in the case of patients with periodontitis
lek. dent. Agata Chotkowska-Sekunda, Sabina Kulig, dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie: Zapalenie przyzębia rozwija się wskutek zaburzenia równowagi pomiędzy drobnoustrojami płytki nazębnej oddziałującymi na tkanki przyzębia a mechanizmami obronnymi gospodarza, modyfikowanymi dodatkowo przez czynniki ryzyka takie jak: genotyp, palenie tytoniu, cukrzyca, osteoporoza i inne. We wszystkich postaciach zapalenia przyzębia podstawową formą leczenia jest postępowanie niechirurgiczne oparte głównie na mechanicznym usuwaniu płytki nazębnej i likwidacji miejscowych czynników sprzyjających chorobie oraz prowadzeniu instruktaży higieny jamy ustnej. Na podstawie literatury autorzy przedstawiają metodykę postępowania niechirurgicznego z pacjentami dotkniętymi zapaleniami przyzębia.


116
Metody oceny procesu gojenia poresekcyjnych ubytków śródkostnych na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
The methods of evaluating the post-resection bone defect healing process on the basis of literature and own experiences
dr n. med. Katarzyna Łysiak-Drwal, dr hab. n. med. Marzena Dominiak, lek. stom. Edyta Cygnarowska

Streszczenie: Istotne znaczenie w codziennej praktyce klinicznej ma prawidłowa ocena przebiegu procesu gojenia ubytków kostnych powstałych po zabiegach apektomii. O ile ocena występowania klinicznych powikłań pozabiegowych jest stosunkowo prosta, to już rozróżnienie sytuacji, w których ma miejsce gojenie poprzez reparację z wymagającymi leczenia przewlekłymi procesami okołowierzchołkowymi może nastręczać pewne trudności. Dlatego ważna jest dobra znajomość dostępnych metod pozwalających na ocenę procesu gojenia tkanki kostnej, których stosowanie w znacznej mierze pozwala ograniczyć ryzyko pomyłki diagnostycznej.


134
Ocena porównawcza właściwości przeciwbakteryjnych wybranych materiałów do wypełnień kanałowych
Comparative evaluation of antibacterial activity of selected root canal sealers
lek. stom. Małgorzata Krawczyk-Stuss, lek. stom. Małgorzata Brauncajs, prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska

Streszczenie: Powszechnie stosowana w leczeniu endodontycznym biozgodna i stabilna objętościowo gutaperka nie wykazuje adhezji do ścian kanału korzeniowego. Dlatego za jakość wypełnienia kanału jest również odpowiedzialny zastosowany materiał uszczelniający. Jedną z pożądanych cech pasty uszczelniającej jest jej aktywność bakteriostatyczna. W pracy dokonano porównania właściwości przeciwbakteryjnych trzech uszczelniaczy: AH Plus, RSA RoekoSeal, Endomethasone N wobec wybranych szczepów bakterii tlenowych i beztlenowych: Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, Peptostreptococcus anaerobius. Badanie przeprowadzono metodą dyfuzji na podłożu agarowym. Odczytu dokonywano po 1 godzinie, 24 godzinach oraz 7 dniach od przygotowania past. Wyniki odczytywano mierząc średnicę strefy zahamowania wzrostu poszczególnych szczepów bakteryjnych wokół badanych past. Najsilniejsze działanie przeciwbakteryjne wykazała pasta Endomethasone N, a następnie pasta AH Plus. Materiał RSA RoekoSeal nie wykazał właściwości przeciwbakteryjnych wobec żadnego badanego szczepu.


146
Potrzeby protetyczne młodych mężczyzn w wieku poborowym
Prosthetic needs of young men in military age
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak, dr n. med. Paweł Rawski, dr n. med. Ewa Sobolewska

Streszczenie: Praca dotyczy informacji o aktualnych potrzebach protetycznych młodych mężczyzn na terenie województwa zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono na grupie 720 poborowych w wieku 18-19 lat. Stwierdzono różnice w zakresie potrzeb protetycznych wynikające ze środowiska zamieszkania i wykształcenia. Młodzi mężczyźni nie osiągnęli celów zdrowia jamy ustnej wyznaczonych przez WHO na rok 2000 pomimo, że badania przeprowadzono w 2005 r.


EDUKACJA


162
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 3/10


168
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne w świecie


172
Znalezione w sieci


PERYSKOP


174
Dlaczego jestem w tym samym miejscu? Teoria atrybucji
Mariusz Oboda

Wielokrotnie na łamach „e-Dentico” zwracałem Państwa uwagę na fakt, że znajomość podstawowych teorii psychologicznych pomaga w zrozumieniu zarówno motywów stojących za zachowaniem pacjentów, jak i często pozwala nam lepiej zrozumieć samych siebie. Podążając tym tokiem myślenia w dzisiejszym artykule przedstawię Państwu jedną z najbardziej znanych i popularnych teorii psychologicznych i wynikające z niej implikacje w gabinecie stomatologicznym.


178
Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy dentystów?
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta

Wprowadzenie: Pacjenci korzystający ze świadczeń medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym także w gabinetach stomatologicznych, są chronieni przez prawa pacjenta. Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji o stanie swojego zdrowia. Pozwala ono każdemu pacjentowi świadomie podejmować decyzje związane z dalszym procesem diagnostyczno-terapeutycznym.
Cel pracy: Celem pracy była ocena przestrzegania prawa pacjenta do informacji o stanie swojego zdrowia podczas udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarzy dentystów.
Materiał i metody: Grupa 200 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. M. Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia badające przestrzeganie prawa pacjenta do informacji o stanie swojego zdrowia podczas udzielania świadczeń stomatologicznych. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki: Analiza wyników badań wykazała, że 263 (87,7%) respondentów uznało, że prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych podczas udzielania świadczeń stomatologicznych było względem nich przestrzegane. Wśród 300 ankietowanych, 37 (12,3%) odpowiedziało, że nie otrzymało wyczerpującej informacji o stanie swojego zdrowia od lekarza dentysty.
Wnioski: Prawo chorego do informacji o stanie swojego zdrowia jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Aby w pełni świadomie chory mógł brać udział w procesie terapeutycznym, niezbędna jest mu pełna wiedza na temat swojej choroby oraz informacje na temat metod diagnostycznych i leczniczych. Lekarze dentyści są zobowiązani do udzielenia przystępnej informacji pacjentom na temat ich stanu zdrowia.


184
Informowanie pacjenta o stanie jego zdrowia i potrzebach leczniczych jest sztuką, którą warto doskonalić - wywiad z prof. Marią Wierzbicką
Monika Kamieńska


PORADNIA


188
Trendy


190
e-dentyfikacja


192
Polecane produkty


PO GODZINACH


196
Z Kącika Archiwisty - Doniesienia z kraju i ze świata... nagryzione przez ząb czasu
Marcin Otto


200
Motocykle są wszędzie. W stomatologii też... Relacja dr. Wojtka Fecia z wyprawy motocyklowej do Rumunii
Wojtek Feć


204
Od chińskich życzeń wyrytych w kamieniu po kartki UNICEF-u...
Monika Kamieńska


206
Krzyżówka z hasłem nr 27

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl