E‑DENTICO 1(59)/2016

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: F058-2429E_20160913135211

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – WOJCIECH BEDNARZ


10
Jednoczasowa plastyczna odbudowa tkanek miękkich podczas zabiegów usuwania guzów dziąsła
Concomitant plastic reconstruction of soft tissues during gingival tumour removal procedures
dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie: Na podstawie własnych przypadków w pracy przedstawiono sposoby jednoczasowej rekonstrukcji tkanek miękkich przyzębia, powstałych w wyniku usunięcia zlokalizowanych rozrostów dziąsła – nadziąślaków. Została podana aktualna klasyfikacja nadziąślaków, omówiona etiopatogeneza, zarysowany obraz kliniczny i histopatologiczny poszczególnych postaci. W leczeniu zawsze uwzględnia się eliminację potencjalnych czynników sprawczych, przeprowadzając niechirurgiczne postępowanie higienizacyjne. Jeżeli nie przyniesie ono szybkiej poprawy, nadziąślak należy usunąć chirurgicznie, najlepiej z jednoczasową odbudową tkanek przyzębia z zastosowaniem technik przesunięcia płatów, technik tunelowych i przeszczepów. W każdym przypadku musi być przeprowadzona weryfikacja histopatologiczna zmiany.


30
Natychmiastowe wprowadzenie implantu w zębodół poekstrakcyjny przyśrodkowego zęba siecznego górnego z wykorzystaniem naturalnej części koronowej zęba jako tymczasowej rekonstrukcji – opis przypadku
Immediate single implant placement into the extraction socket of an upper medial incisor with the use od a tooth's natural crown as provisional reconstruction – case report
dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie: Na podstawie przypadku klinicznego 28-letniej pacjentki, u której zaszła konieczność ekstrakcji przyśrodkowego zęba siecznego w szczęce, złamanego podzębodołowo w wyniku doznanego urazu, przedstawiono sposób minimalnie inwazyjnego leczenia implantoprotetycznego. Prawidłowa ocena tkanek przyzębia, przekształconych wskutek wykonanych mało traumatycznych procedur w tkanki miękkie otaczające implant śródkostny wraz z suprakonstrukcją protetyczną pozwoliła na uzyskanie zadowalającego rezultatu klinicznego i estetycznego. Na każdym etapie postępowania wykorzystywano część koronową utraconego zęba pacjentki jako prowizorium uzupełniające brak zębowy, a na ostatnim etapie posłużyła ona w laboratorium do ustalenia barwy i kształtu ostatecznej korony protetycznej.


48
Nowe możliwości diagnostyczne tkanek przyzębia przy zastosowaniu biometrii ultradźwiękowej
New possibilities of priodontal tissue diagnostics using ultrasound biometry
dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie nowych możliwości diagnostyki tkanek miękkich przyzębia i identyfikacji położenia brzegu kości wyrostka zębodołowego od strony wargowej przy zastosowaniu metody biometrii ultradźwiękowej.


PRAKTYKA


64
Potencjalna możliwość apeksyfikacji i regeneracji miazgi w niedojrzałych zębach stałych – prezentacja dwóch przypadków klinicznych
Potential possibility of apexification of dental pulp in immature permanent teeth – presentation of two clinical cases
lek. dent. Bartłomiej Górski, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr n. med. Michał Sobczak
 
Streszczenie: Leczenie zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołków korzeni i z martwą miazgą w dalszym ciągu stanowi duże wyzwanie kliniczne. Apeksyfikacja, która jest metodą powszechnie stosowaną w leczeniu tych przypadków, skutkuje zamykaniem się otworu wierzchołkowego tkanką zmineralizowaną, najczęściej w takim samym stadium rozwoju korzenia, w jak im był na początku leczenia. W ostatnim czasie do praktyki klinicznej wprowadzono procedury z zakresu endodoncji regeneracyjnej, które wykorzystują mezenchymalne komórki macierzyste wierzchołkowej części brodawki zębowej, różnorodne rusztowania podtrzymujące i czynniki wzrostu, zgodnie z zasadami bioinżynierii tkankowej. Rewaskularyzacja pozwala na prawidłowy rozwój korzeni niedojrzałych zębów stałych z martwą miazgą. Celem pracy jest opisanie protokołu apeksyfikacji i rewaskularyzacji w oparciu o własne przypadki kliniczne.


72
Wpływ metody prowadzenia polimeryzacji na efekty termiczne generowane przez płynne kompozyty podczas ich naświetlania
The influence of polymerisation methods on thermal effects generated by flowable dental composite materials during irradiation
lek. dent. Sebastian Pryliński, dr n. med. Agnieszka Pacyk, dr inż. Kinga Bociong, dr inż. Joanna Kleczewska, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw.
 
Streszczenie: Wprowadzenie: Efekt termiczny reakcji polimeryzacji jest sumaryczną pochodną kinetyki samej reakcji i energii dostarczonej przez użytą lampę. Ze względu na potencjalne ryzyko termicznego uszkodzenia miazgi należy podjąć próbę zbadania i wyjaśnienia wpływu wzrostu temperatury na tkanki zęba.
Cel pracy: Ocena efektów termicznych generowanych podczas procesu sieciowania materiałów kompozytowych typu flow, w zależności od metody polimeryzacji.
Materiał i metody: Do badań użyto płynnego materiału kompozytowego X-flowTM i SDR (Dentsply), w formie wypełnień, które naświetlano za pomocą lampy diodowej MiniLED OEM (Satelec).
Wyniki: Najwyższy wzrost temperatury (Tmax) odnotowano dla materiału X-flow podczas prowadzenia polimeryzacji metodą soft start (56°C). Najniższy wzrost temperatury, towarzyszący reakcji fotopolimeryzacji, zarejestrowano dla próbek kompozytu SDRTM naświetlanego metodą pulse delay (37°C).
Wnioski: Technika prowadzenia polimeryzacji wpływa na efekty termiczne.


80
Próchnica początkowa na powierzchniach stycznych. Czy infiltracja zastąpi inne metody leczenia?
Incipient proxiamal caries. Can infiltration replace other methods of treatment?
lek. dent. Renata Zielińska
 
Streszczenie: Praca przedstawia aktualnie przyjęte metody leczenia początkowych zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych z uwzględnieniem nowoczesnej metody infiltracji żywicą o niskiej lepkości. W stomatologii odtwórczej występowała dotychczas luka pomiędzy remineralizacją a leczeniem inwazyjnym. Zastosowanie profilaktyki fluorkowej i odpowiednia higiena jamy ustnej nie zawsze okazują się skuteczne i wystarczające, a postępowanie inwazyjne, czyli opracowanie i wypełnienie ubytku, wiąże się z dużą utratą zdrowych tkanek zęba. W pracy, na podstawie piśmiennictwa, omówiono zasady działania żywicy infiltrującej, kliniczne aspekty i korzyści jej stosowania. Przedstawiono również wyniki dotychczas przeprowadzonych badań, które wykazały, że zastosowanie metody infiltracji powierzchniowych zmian próchnicowych o maksymalnej głębokości radiologicznej do 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny żywicą Icon powoduje zahamowanie progresji procesu próchnicowego. Mikroinwazyjna infiltracja stwarza zatem możliwość zatrzymania zmian, które w początkowym etapie rozwoju najczęściej nie są widoczne klinicznie.

90
Wpływ kształtu części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych na trwałość połączenia wkład–korzeń zęba
The influence of the shape of the root part of dental posts on the durability of the post–root junction
dr n. med. Bożena Jolanta Robak, lek. dent. Justyna Oleszek-Listopad, dr n. med. Leszek Szalewski, dr hab. n. med. Janusz Borowicz
 
Streszczenie: Zapotrzebowanie na leczenie endodontyczno-protetyczne we współczesnej praktyce stomatologicznej jest coraz większe. Utrzymany korzeń zęba jest naturalnym wszczepem – punktem wyjścia do dalszego leczenia protetycznego. W związku z tym wkłady koronowo-korzeniowe znajdują szerokie zastosowanie do odbudowy pojedynczych zębów oraz filarów uzupełnień stałych lub ruchomych. Warunkiem powodzenia tego leczenia jest właściwe wykorzystanie zachowanego w jamie ustnej korzenia. Powinien on być dobrze umocowany w zębodole, prawidłowo wypełniony, bez zmian okołowierzchołkowych oraz mieć zachowaną strukturę powierzchni nośnej. Kwestia kształtu i rozmiaru wkładów jest przedmiotem zainteresowania od wielu lat.


96
Ocena kliniczna skuteczności pasty do zębów Blend-a-med Pro-Expert Clinic Line w znoszeniu nadwrażliwości zębiny
A clinical evaluation of the efficacy of the Blend-a-Med Pro-Expert Clinic Line dentifrice in reducing dental hypersensitivity
dr n. med. Małgorzata Broniarek, lek. dent. Renata Zielińska, lek. dent. Aleksandra Szczepkowska, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 
Streszczenie: Wstęp: Nadmierna wrażliwość zębiny jest częstą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów.
Cel: Celem pracy była ocena skuteczności pasty Blend-a-med Pro-Expert Clinic Line w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.
Materiał i metody: Badaniu poddano 88 studentów i stażystów stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z nadwrażliwością zębiny. Grupa badana (44 osoby) stosowała pastę Blend-a-med Pro-Expert Clinic Line, a grupa porównawcza (44 osoby) pastę z fluorkiem sodu. Po 2 i 4 tygodniach oceniono reakcję zębiny na bodźce termiczne (skala Addy'ego, Mustafy i Newcombe'a) i mechaniczne (zgłębnikowanie). 
Wyniki: Odsetek osób z dolegliwościami związanymi z nadwrażliwością na bodźce termiczne i mechaniczne był istotnie niższy w grupie badanej niż w grupie porównawczej, zarówno po 2, jak i 4 tygodniach obserwacji.
Wnioski: Kliniczna ocena pasty Blend-a-med Pro-Expert Clinic Line potwierdziła jej skuteczność w znoszeniu bólu związanego z nadwrażliwością zębiny. Pasta ta może być zalecana jako metoda z wyboru w codziennych zabiegach profilaktyczno-leczniczych u pacjentów z nadmierną wrażliwością zębiny.


104
Metody i materiały stosowane w retrakcji tkanki dziąsłowej – badanie ankietowe
Methods and materials used in retraction of gingival tissue – the questionnaire survey
lek. dent. Tomasz Smektała, dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska, prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego dotyczącego metod oraz materiałów stosowanych w retrakcji tkanki dziąsłowej. Na podstawie ankiety autorzy określili odsetek potencjalnie szkodliwych interakcji występujących pomiędzy masami wyciskowymi a środkami retrakcji dziąsła brzeżnego. W dyskusji omówiono wyniki przeprowadzonego na potrzeby tego artykułu, przeglądu systematycznego literatury dotyczącej eksperymentalnych badań nad zgodnością wymienionych materiałów.


EDUKACJA


108
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est… 1/16


114
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 
 
116
Znalezione w DENTOnet.pl


PERYSKOP


122
Siedem podstawowych błędów w komunikacji z pacjentem – jakich sformułowań nie używać?
Mariusz Oboda, Justyna Pająk

W ciągu kilkunastu lat pracy z lekarzami dentystami oraz średnim personelem dostrzegamy systematyczny wzrost zainteresowania i świadomości w zakresie komunikacji z pacjentem. Praktycznie z miesiąca na miesiąc powiększa się procent gabinetów, w których oczywiste jest, że rozwoju i kształcenia wymagają nie tylko umiejętności medyczne, ale także kompetencje interpersonalne wszystkich osób mających kontakt z pacjentem – lekarzy dentystów, asystentek, higienistek i rejestratorek. Jednocześnie jednak w trakcie prowadzonych przez nas audytów w gabinetach oraz rozmów z uczestnikami szkoleń wciąż zauważamy, że nawet osobom bardzo zaangażowanym w rozwój tzw. kompetencji miękkich wciąż zdarza się popełniać podstawowe błędy w zakresie stosowanego języka.
 

126
Psychoedukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem – możliwości zastosowania jako metody wspomagającej terapię zaburzeń czynnościowych narządu żucia
Psychoeducation on coping with stress – possibilities of application as a supporting method in the therapy of functional disorders of the masticatory system
mgr Joanna Marta Biegańska-Banaś, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Streszczenie: Wśród różnorodych form pomocy psychologicznej, psychoedukacja jest tą ukierunkowaną na zdobycie podstawowej wiedzy i określonych kompetencji. Stres stanowi jeden z podstawowych czynników etiologicznych zespołu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Można z tego wnioskować, iż włączenie programu ukierunkowanego na edukację pacjentów co do sposobów radzenia sobie ze stresem w przypadku leczenia protetycznego mogłoby stanowić wartościowe uzupełnienie tej formy terapii. Inspiracją do podjęcia prac zmierzających do opracowania programu psychoedukacyjnego stał się brak podobnych projektów edukacyjnych w dostępnym piśmiennictwie. Celem programu stało się przekazanie pacjentom podstawowych informacji na temat udziału czynnika stresogennego w powstawaniu dysfunkcji narządu żucia oraz edukacja w zakresie najczęściej stosowanych w psychologii sposobów radzenia sobie ze stresem. W trakcie trzech spotkań pacjenci są zapoznawani z problematyką doświadczanego stresu jako potencjalnego źródła schorzeń psychosomatycznych (w szczególności dysfunkcji narządu żucia). Przedstawione wstępne opinie pacjentów, wyrażane za pośrednictwem metod samoopisowych, wskazują na znaczną przydatność opracowanego programu psychoedukacji dla przebiegu procesu leczenia oraz jak ości życia pacjentów.


PO GODZINACH


134
Weź na ząb: Madryt
Tomasz Hankiewicz


138
Krzyżówka z hasłem
 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl