Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM dentonet.pl

Sklep Internetowy DENTOnet.pl prowadzony jest przez: Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000274754, NIP:728264046, kapitał zakładowy w wysokości 1 400 000 zł. (wniesiony w całości).

§ 1. Realizacja zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.dentonet.pl.
 2. W sklepie oferowane są wyłącznie nowe produkty.
 3. Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt  za pomocą opcji "DO KOSZYKA", a następnie wypełnia swoje dane identyfikacyjne.
 4. Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzane sąza pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niepotwierdzonego e-mailem lub telefonicznie w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia.
 5. Klient składając zamówienie, akceptuje w całości regulamin Sklepu Internetowego DENTOnet.pl
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym DENTOnet.pl, która ostateczne potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia.
 7. Zamówienia realizujemy w okresie od 1 do 10 dni robaczych. Okres ten nie obejmuje czasu dostawy.
 8. Do każdej przesyłki Sklep Internetowy DENTOnet.pl dołącza dowód sprzedaży – paragon fiskalny lub fakturę. W przypadku, gdy Kupujący żąda wystawienia faktury zobowiązany jest do przesłania e-mailem danych do jej wystawienia.
 9. Kupujący dokonuje wyboru formy zapłaty za zamówiony towar podczas składania zamówienia.
 10. Płatność za zamówione towary może być dokonana przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem), przez system płatności shoper lub kartą płatniczą.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych, za transakcję opłaconą przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 12. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych towarów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki, ale odbiór musi zostać uzgodniony wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

§2. Ceny

 1. Wszystkie podane na stronie Sklepu Internetowego DENTOnet.pl są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie Sklepu Internetowego DENTOnet.pl w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.
 3. Całkowita wartość zamówienia ustalana jest na stronie Sklepu Internetowego DENTOnet.pl w podsumowaniu zamówienia.

§3. Koszty wysyłki

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej "FedEX" lub Poczty Polskiej.
 2. Koszt wysyłki uzależniony jest od wielkości paczki, jej wagi i jest wyszczególniony w podsumowaniu zamówienia.

§4. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową).

 1. Kupujący zgłasza Sprzedawcy fakt  wykrycia wad drukarskich lub innych uszkodzeń pisemnie na adres: Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. ul. Tuwima 61 90-025 Łódź z dopiskiem reklamacja lub e-mailem na adres sklep@dentonet.pl wpisując w tytule reklamacja.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie zapłaty przelewem z rachunku bankowego, etc.).
 3. Towar wadliwy zostanie wymieniony na towar pełnowartościowy i wysłany ponownie w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Sprzedawca zwróci należność za reklamowany towar. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.
 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Kupującego.
 5. Koszt nadania przesyłki ze zwrotem towarów reklamowanym ponosi Kupujący (koszt odesłania).
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ze zwrotem towarówza pobraniem.
 7. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przekazane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Nie podlegają zwrotowi poniesione przez Kupującego koszty dostawy i odesłania.

§5. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot towaru)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 5, przy czym termin ten biegnie od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Konsument powinien w terminie wskazanym w pkt. 1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres: Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. ul. Tuwima 61 90-025 Łódź, z dopiskiem "Odstąpienie od umowy", albo przesłać na e-mail: sklep@dentonet.pl.
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na w Sklepie Internetowym DENTOnet.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. ul. Tuwima 61 90-025 Łódź przed upływem tego terminu.
 4. Zwracany towar winien być starannie zapakowany, zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są przez Bestom DENTOnet.pl sp. z o. o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

§7. Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy DENTOnet.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy DENTOnet.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Kupujący reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy DENTOnet.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego DENTOnet.pl,
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego DENTOnet.pl, w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

-        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

-        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego DENTOnet.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep Internetowy DENTOnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym DENTOnet.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym dentonet.pl.
 4. Sklep Internetowy DENTOnet.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, opisu) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 stycznia 2016.
 7. Sklep Internetowy DENTOnet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.dentonet.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl